Cataract Surgery Testimonial

Experience of Bladeless LASIK Surgery Patient at our Clinic

Cataract Surgery Testimonial

Mr.Riyaz Shaikh
Mrs.Madhuri Ghatnekar
Dr Murthy Ex Additional Director Cghs Mumbai
T.K.Sengupta
Chandrakant Datar
Parshuram Jadhav
Maly Thomas
Rampal C
Heena D'souza
Mrs. Laxmi Suresh & Sudesh Shrivardhankar
R.V.
Purushottam Shukle & Asha Dhamdhere
Chandrakant R. Datar
Pastor Pathalil Chacko Lukose
Mr. Arjun Kirloskar
Dr. S.J. Murthy
A. Iyar
Mrs. Vidya Deshmukh
Mr. Prakash Sonavane
Vaidehi Prabhu
Manju Malkhani Gulrajani