Cataract Surgery Testimonial

Manju Malkhani Gulrajani

Cataract Surgery Testimonial

Mr.Riyaz Shaikh
Shree Ram Krishana Netralya Cataract 01
Shree Ram Krishana Netralya Cataract 02
Shree Ram Krishana Netralya Cataract 03
Shree Ram Krishana Netralya Cataract 04

Experience of Bladeless LASIK Surgery Patient at our Clinic

Shree Ram Krishana Netralya Lasik 01
Shree Ram Krishana Netralya Lasik 02
Shree Ram Krishana Netralya Lasik 03
Shree Ram Krishana Netralya Lasik 04
Mrs.Madhuri Ghatnekar
Dr Murthy Ex Additional Director Cghs Mumbai
T.K.Sengupta
Chandrakant Datar
Parshuram Jadhav
Maly Thomas
Rampal C
Heena D'souza
Mrs. Laxmi Suresh & Sudesh Shrivardhankar
R.V.
Purushottam Shukle & Asha Dhamdhere
Chandrakant R. Datar
Pastor Pathalil Chacko Lukose
Mr. Arjun Kirloskar
Dr. S.J. Murthy
A. Iyar
Mrs. Vidya Deshmukh
Mr. Prakash Sonavane
Vaidehi Prabhu